Bases del XXXV Concurs “Ciutat de Tarragona” (Versió català)

XXXV Concurs “Ciutat de Tarragona”
El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXV concurs “Ciutat de Tarragona” d’acord amb les següents bases.
1.- Període: Cap de setmana del 29 i 30 de setembre de 2018 des de les 09:00 hora local (EA) del dia 29 fins a les 14:00 hora local (EA) del dia 30 segons intervals dels mòduls especificats més a baix.
2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització.
3.- Bandes: S’usaran les bandes de VHF i UHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar.
4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una sola o en ambdues bandes.
5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada banda i en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots.
6.- Crida: “CQ XXXV Concurs Ciutat de Tarragona”.
7.- Intercanvi: perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA), la freqüència i la puntuació (que sempre serà 1 punt menys en el cas de l’estació EA3RCY que en valdrà 5). Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació.
8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul i banda. Els QSO es podran repetir en mòduls diferents i en cada banda. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa DES DE LA SEU DEL RÀDIOCLUB durant el concurs, atorgarà 5 punts. L’estació del RàdioClub, EA3RCY, podrà ser operada durant el concurs per qualsevol soci de l’entitat però ÚNICAMENT DES DE LA SEU de l’entitat.
9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs:
9.1.- Dia 29 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a
19:00.
9.2.- Dia 30 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 i de 13:00 a 14:00.
Cada estació podrà ser contactada dins de cada mòdul establert i/o en qualsevol de les dues bandes.
10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es recomana treballar amb una única llista (tant si s’opera en VHF, UHF o ambdues).
Es recomana ENCARIDAMENT que les llistes s’enviïn confeccionades per ordinador a l’adreça d’e-mail ea3rcy@gmail.com.
Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajuda a aquest correu. Els qui ho prefereixin poden enviar les seves llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Apartat postal 821, 43080 de Tarragona. Les llistes han d’enviar-se abans del dia 31 d’octubre de 2018.
Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a efectes de control. La recepció del log es confirmarà per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà.
11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 50 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY.
Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts en cada banda i en ambdues bandes alhora.
Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana.
S’atorgarà diploma imprès (o en PDF) a totes les estacions participants.
Tots els participants en el concurs que obtinguin un mínim de 50 punts entraran en el sorteig d’una emissora portàtil que es realitzarà durant l’àpat-trobada del lliurament de premis, prevista per al mes de febrer de 2019 a Tarragona. Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus tret que el destinatari corri amb totes les despeses derivades del mateix.
12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que:
– En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en el mateix, amb qualsevol tipus d’incorrecció.
– S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes.
– no compleixin amb el reglament general del radioaficionat.
13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub i aquests siguin comunicats per e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals els resultats seran definitius i per tant inapel·lables.
DISPOSICIONS FINALS:
La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs les decisions finals del qual són inapel·lables.
En cas d’empat a punts per als primers llocs, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY.

LA JUNTA
EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès
Contacte: ea3rcy@gmail.com

Bases del XXXV Concurso “Ciutat de Tarragona” (Versión castellano)

XXXV Concurso “Ciutat de Tarragona”
El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organiza el XXXV concurso “Ciutat de Tarragona”, de acuerdo con las siguientes bases.
1. – Período: Fin de semana del 29 y 30 de septiembre de 2018 desde las 09:00 hora local (EA) del día 29 hasta las 14:00 hora local (EA) del día 30 según los intervalos de los módulos especificados más abajo.
2. – Ámbito: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la correspondiente autorización.
3. – Bandas: Se usarán las bandas de VHF y UHF en modalidad FM, respetando el Plan de Bandas de la IARU y los segmentos recomendados. No son válidos para este concurso los contactos a través de repetidores, vía satélite y sistemas Echolink, DMR o similar.
4. – Categorías: Podrán participar estaciones fijas, móviles o portables en una sola o en ambas bandas.
5. – QSO’S: Se podrá contactar una vez con la misma estación en cada banda y en cada módulo de tiempo establecido, siguiendo la modalidad de todos contra todos.
6. – Llamada: “CQ XXXV Concurs Ciutat de Tarragona”
7. – Intercambio: para que un QSO sea válido para el concurso, se deberá anotar el indicativo del corresponsal con el que se contacta, la hora local (EA),
la frecuencia y la puntuación (que siempre será 1 punto menos en el caso de la estación EA3RCY que valdrá 5). Los contactos duplicados no penalizarán, pero tampoco puntuarán a efectos de la clasificación.
8. – Puntos: Cada QSO valdrá un (1) punto por módulo y banda. Los QSO se podrán repetir en módulos diferentes y en cada banda. EL contacto con la estación especial
EA3RCY, que estará activa DESDE LA SEDE DEL RADIOCLUB durante el concurso, otorgará 5 puntos por cada contacto. La estación del Radio Club, EA3RCY, podrá
ser operada durante el concurso por cualquier socio de la entidad, pero ÚNICAMENTE DESDE LA SEDE.
9. – Módulos: Se establecen los siguientes módulos de tiempo para el concurso:
9.1. – Día 29 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00.
9.2. – Día 30 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00.
Cada estación podrá ser contactada dentro de cada módulo establecido y/o en cualquiera de las dos bandas.
10. – Listas: A fin de facilitar el funcionamiento del concurso, se recomienda trabajar con una única lista (tanto si se opera en VHF, UHF o ambas).
Se recomienda ENCARECIDAMENTE que las listas se envíen confeccionadas por ordenador a la dirección de correo electrónico ea3rcy@gmail.com.
Aquellas personas que por cualquier motivo tengan dificultades para confeccionar sus listas en formato electrónico pueden solicitar ayuda a dicho correo. Aun así, quienes lo prefieran pueden mandar sus listas en papel al Radio Club del Tarragonès, Apartado postal 821, 43080 de Tarragona. Las listas deben enviarse antes del día 31 de octubre de 2018.
Los LOGS recibidos que no cumplan los requisitos o que se reciban fuera de plazo solo contabilizarán a efectos de control. La recepción del log se confirmará por correo electrónico y los posibles errores serán reportados por el mismo medio.
11. – premios: Para tener derecho a premio será necesario conseguir al menos 50 puntos, en los cuales deberá constar, obligatoriamente, un contacto con la estación EA3RCY.
Se entregarán trofeos A las estaciones que consigan más puntos en cada banda y en ambas bandas a la vez.
Se podrán otorgar más trofeos específicos según el nivel de participación y se reserva la posibilidad de entregar un trofeo a la estación más lejana.
Se otorgará diploma impreso (o en PDF) a todas las estaciones participantes.
Todos los participantes en el concurso que obtengan un mínimo de 50 puntos entrarán en el sorteo de una emisora portátil que se realizará en la comida -encuentro de la entrega de premios, prevista para el mes de febrero de 2019 en Tarragona. Los premios que no sean recogidos en dicho encuentro permanecerán disponibles durante seis meses en la sede del RádioClub. No se realizarán envíos de trofeos a no ser que el destinatario corra con todos los gastos derivados del mismo.
12. – Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
– En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
– Se inventen un QSO o se detecten falsedades en las listas.
– no cumplan con el reglamento general del radioaficionado.
13. – Resultados y reclamaciones: Una vez publicados los resultados provisionales en la Web del Radio club y estos sean comunicados por correo electrónico a los participantes, se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los resultados serán definitivos y por tanto inapelables.
DISPOSICIONES FINALES:
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases y de las normas que en ellas se describen. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso cuyas decisiones finales son inapelables.
En caso de empate a puntos para los primeros puestos, se decidirá a favor de la estación que con más regularidad haya contactado con la estación EA3RCY.

LA JUNTA
EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès
Contacto: ea3rcy@gmail.com

L’indicatiu especial EH3FPT torna per Santa Tecla!

Tal i com ja es va fer durant les passades festes de Sant Magí,

el Ràdio Club del Tarragonès i tots els radioaficionats que hi vulguin participar podran operar l’estació especial EH3FPT (Festes Patronals de Tarragona), ara amb motiu de la celebració de Santa Tecla, patrona de la ciutat.
L’indicatiu podrà ser activat per tots aquells socis del ràdio club que així ho desitgin
així com per qualsevol radioaficionat que disposi de la corresponent llicència i tingui a bé participar d’aquesta activitat de manera coordinada.
Amb l’indicatiu proposat, Eh3FPT, pretenem donar a conèixer la ciutat de Tarragona i les seves festes a travès dels diferents comunicats amb altres
radioaficionats d’arreu del món.
En aquesta ocasió, el distintiu temporal estarà vigent i es podrà utilitzar a partir del proper dilluns 17 de setembre i fins diumenge 23 de setembre del 2018, coincidint, en aquest darrer cas, amb la celebració de Santa Tecla.
La intenció és que l’indicatiu estigui actiu com en més bandes i modes possibles.
Els contactes que s’efectuin es confirmaran amb una targeta (QSL) commemorativa de l’activitat que s’enviarà via Buró (QDURE) o via directa si es demana amb
un sobre SASE pel retorn. Els enviaments de les QSL (les de Santa Tecla i les dels contactes aconseguits a Sant Magí s’efecutaran un cop acabi l’activitat).
Tots aquells que estigueu interessats en activar l’indicatiu, si us plau contacteu amb nosaltres.
Us demanem que feu córrer aquesta nota entre altres radioclubs, seccions o radioaficionats per tal de fomentar la participació i la divulgació de Tarragona i
les seves festes. Així mateix, us animem a participar en qualsevol banda o mode i segons les possibilitats de cadascú per tal que l’indicatiu estigui a l’aire.
>
> Ràdio Club del Tarragonès – EA3RCY.
> Muntanya de l’oliva S/n (Av. Puig i valls) Tarragona
> P.O.Box 821 – 43080 Tarragona.
> ea3rcy@gmail.com
> Facebook:
> https://www.facebook.com/EA3RCY-Ràdio-Club-del-Tarragonès-195039340549387/ > > Twitter: @ea3rcy
>