Acta Fundacional

 

ACTA FUNDACIONAL
.
         En la Ciutat de Tarragona, sent les 20 hores del dia 9 de setembre de mil nou-cents vuitanta-tres, es van reunir en el CENTRE CULTURAL DEL TARRAGONÉS, edifici  Cooperativa, d’aquesta ciutat, carrer Fortuny nº 23, els senyors al marge relacionats tots ells ràdio-aficionats.

Oberta la sessió pels promotors de l’acte es procedeix a examinar per part dels assistents la conveniència de constituir en la nostra ciutat, un club de ràdio-aficionats i altres tècniques afins, amb l’objecte de poder intercanviar coneixements, informacions i experiències en tots ells. Després d’una llarga deliberació es pren l’acord unànime de constituir una Associació que amb la denominació de RÀDIO CLUB DEL TARRAGONÉS, aculli a tots els ràdio-aficionats, tècnics de ràdio, emisoristas, oïdors, especialistes en electrònica, estudiants i simpatitzants de ràdio-aficionats, que lliurement s’adhereixin.

Arriben a aquest punt els promotors de l’acte donant lectura dels Estatuts elaborats pel lletrat de la nostra ciutat Don Francisco Gassó Mestre, repartint-se entre els assistents a l’acte exemplars dels mateixos, sent conformis en la seva totalitat i proposant-se per part de l’assistència a l’acte de la incorporació dels mateixos de la figura del Vice-President, proposta que és així mateix acceptada, amb el que queden aprovats per unanimitat.

Continuant i seguint l’ordre de l’establert es procedeix a escollir la Junta Directiva provisional del Club, que deurà dur a bona fi els tràmits i termes per a la legalización del mateix i que queda constituïda com segueix:

President: D. Santiago Mosquera i Brunet
Vice-President: D. Antoni Marín i Alcántara
Secretari: Dª. Montserrat Angelats i Fores
Tresorer: D. Julio Muñoz Carballo
Vocal: D. Francesc Trill i Chabuch
Vocal: D. Rafel Martínez i Gamez
Vocal: D. Antoni Navarro i Gordo
Vocal: D. Floreal Sierra i Fabra
Vocal: D. Josép Mª. Ortoneda i Alegret
Assessor Jurídic: D. Francesc Gassó i Mestre

Una vegada acordat l’anterior i fixat el domicili social en la Cooperativa situada en el carrer Fortuny nº 23 de la nostra ciutat, en el mateix edifici “CENTRE CULTURAL DEL TARRAGONÉS”, s’acorda pels assistents agrair a l’entitat amfitriona les felicitats donades per a poder celebrar les reunions prèvies de cada presa de contacte i la celebració de la pròpia Assemblea constituent.

.