Bases del XXXIX Concurs Ciutat de Tarragona de l’EA3RCY

XXXIX Concurs Ciutat de Tarragona.

 • Enguany s’incorporen novetats en els punts 5, 9, 10, 11 i 14. Us recomanem llegir-los tots.
  El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXIX concurs “Ciutat de Tarragona” conforme a les següents bases.
  1.- Període: Cap de setmana del 17 i 18 de setembre de 2022 segons horaris dels mòduls especificats.
  2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització.
  3.- Bandes: banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats entre 144 i 146MHZ.
  No són vàlids per a aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar.
  4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria TOTS CONTRA TOTS.
  5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids
  els QSO amb estacions pont.
  Queda prohibit que diverses estacions cridin agrupades en una mateixa freqüència, fet que provoca QSo’s creuats i entorpeix el desenvolupament del concurs.
  Es recomana, en aquests casos, desplaçar-se uns KHZ amunt o avall, i utilitzar tots els segments de la banda
  recomanats on es pugui fer concurs en FM a VHF.
  També queda prohibit que una estació demani o anoti un punt per una altra.
  6.- Crida: “CQ XXXIX Concurs Ciutat de Tarragona”.
  7.- Intercanvi: Perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar, com a mínim, l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local
  (EA) i la freqüència en la qual s’ha fet el contacte.
  8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en cada diferent mòdul. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà
  activa durant el concurs sumarà 5 punts. L’estació EA3RCY serà operada
  per diferents membres de la Junta Directiva seguint un horari coordinat per aquesta.
  L’indicatiu EA3RCY podrà estar present, o no, en algun o cadascun dels móduls, per a així dinamitzar més el concurs i la seua puntuació.
  Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació.
  9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs, que a partir de l’edició 2022
  passen a ser tots de mitja hora de durada.
  9.1.- Dia 17:
 • Módul 1: de les 10:00 a les 10:30,
  – Mòdul 2: de les 10:30 a les 11:00,
  – Mòdul 3: de les 11:00 a les 11:30,
  – Mòdul 4: de les 11.30 a les 12:00,
 • mòdul 5: de les 12:00 a les 12:30,
 • Mòdul 6: de les 12:30 a les 13:00,
 • Mòdul 7: de les 17:00 a les 17:30,
 • Mòdul 8: De les 17:30 a les 18:00,
 • Mòdul 9: de les 18:00 a les 18:30,
 • mòdul 10: de les 18:30 a les 19:00.
  9.2.- Dia 18:
 • Mòdul 11: de les 10:00 a les 10:30,
 • Mòdul 12: de les 10:30 a les 11:00,
 • Mòdul 13: de les 11:00 a les 11:30,
 • Mòdul 14: de les 11:30 a les 12:00,
 • Mòdul 15: de les 12:00 a les 12:30,
 • Mòdul 16: de les 12:30 a les 13:00,
 • Mòdul 17: de les 13:00 a les 13:30
 • i Mòdul 18: de les 13:30 a les 14:00.
  Totes les hores són EA.
  Cada estació podrà ser contactada una vegada dins de cada mòdul establert.
  10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es demana treballar amb llistat electrònic per ordinador. Es recomana SI US PLAU que les llistes
  s’envien confeccionades per ordinador a l’adreça d’E-mail ea3rcy@gmail.com.
  L’organització del concurs posa a disposició dels participants una plantilla en Excel que es podrà descarregar al web www.ea3rcy.org amb la finalitat de facilitar la tasca als participants i el posterior treball de creuament per a obtenir la classificació.
  Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per a confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajuda a la JD.
  Com a última opció, poden enviar les seues llistes en paper al Radio Club del Tarragonès, Avinguda de Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de
  Tarragona.
  Es recomana fer-ho en digital.
  Per tal que un contacte sigui vàlid i comptabilitzat, haurà de constar en
  com a mínim 5 llistes rebudes.
  Les llistes han d’enviar-se OBLIGATÒRIAMENT abans del dia 31 d’octubre de 2022.
  Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fóra de termini només comptabilitzaran a efecte de control. La recepció del log es confirmarà
  per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà.
  11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació
  EA3RCY.
  Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts.
  Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà diploma imprès a totes les estacions participants.
  Tots els participants en el concurs entraran en el sorteig d’un Walkie que es realitzarà durant la trobada/dinar anual de lliurament de premis, prevista
  per al mes de febrer de 2023 a Tarragona.
  Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos en la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus
  tret que el destinatari aboni totes les despeses derivades d’aquest.
  En cas d’empat a punts en la classificació, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY. Si encara així
  continués l’empat, es decidirà a favor de l’estació que primer hagi
  realitzat el contacte amb EA3RCY en cada mòdul.
  12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que:
 • En el transcurs del concurs impedexin a altres competidors la participació normal en aquest, amb qualsevol mena d’incorrecció.
 • S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes.
 • No compleixin amb el reglament general del radioaficionat.
 • incompleixin algun dels punts d’aquestes bases.
  13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per
  e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals, els resultats seran definitius i per tant inapel·lables.
 1. La tarda del diumenge 18 de setembre, el RadioClub convida als participants al concurs i als socis que ho vulguin a un pica-pica a la
  seu de l’entitat, a partir de les 18H.
  DISPOSICIONS FINALS:
  La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són inapel·lables.

3 comentaris on "Bases del XXXIX Concurs Ciutat de Tarragona de l’EA3RCY"


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *