Bases del XXXV Concurs “Ciutat de Tarragona” (Versió català)

XXXV Concurs “Ciutat de Tarragona”
El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXV concurs “Ciutat de Tarragona” d’acord amb les següents bases.
1.- Període: Cap de setmana del 29 i 30 de setembre de 2018 des de les 09:00 hora local (EA) del dia 29 fins a les 14:00 hora local (EA) del dia 30 segons intervals dels mòduls especificats més a baix.
2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització.
3.- Bandes: S’usaran les bandes de VHF i UHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar.
4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una sola o en ambdues bandes.
5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada banda i en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots.
6.- Crida: “CQ XXXV Concurs Ciutat de Tarragona”.
7.- Intercanvi: perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA), la freqüència i la puntuació (que sempre serà 1 punt menys en el cas de l’estació EA3RCY que en valdrà 5). Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació.
8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul i banda. Els QSO es podran repetir en mòduls diferents i en cada banda. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa DES DE LA SEU DEL RÀDIOCLUB durant el concurs, atorgarà 5 punts. L’estació del RàdioClub, EA3RCY, podrà ser operada durant el concurs per qualsevol soci de l’entitat però ÚNICAMENT DES DE LA SEU de l’entitat.
9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs:
9.1.- Dia 29 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a
19:00.
9.2.- Dia 30 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 i de 13:00 a 14:00.
Cada estació podrà ser contactada dins de cada mòdul establert i/o en qualsevol de les dues bandes.
10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es recomana treballar amb una única llista (tant si s’opera en VHF, UHF o ambdues).
Es recomana ENCARIDAMENT que les llistes s’enviïn confeccionades per ordinador a l’adreça d’e-mail ea3rcy@gmail.com.
Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajuda a aquest correu. Els qui ho prefereixin poden enviar les seves llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Apartat postal 821, 43080 de Tarragona. Les llistes han d’enviar-se abans del dia 31 d’octubre de 2018.
Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a efectes de control. La recepció del log es confirmarà per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà.
11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 50 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY.
Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts en cada banda i en ambdues bandes alhora.
Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana.
S’atorgarà diploma imprès (o en PDF) a totes les estacions participants.
Tots els participants en el concurs que obtinguin un mínim de 50 punts entraran en el sorteig d’una emissora portàtil que es realitzarà durant l’àpat-trobada del lliurament de premis, prevista per al mes de febrer de 2019 a Tarragona. Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus tret que el destinatari corri amb totes les despeses derivades del mateix.
12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que:
– En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en el mateix, amb qualsevol tipus d’incorrecció.
– S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes.
– no compleixin amb el reglament general del radioaficionat.
13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub i aquests siguin comunicats per e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals els resultats seran definitius i per tant inapel·lables.
DISPOSICIONS FINALS:
La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs les decisions finals del qual són inapel·lables.
En cas d’empat a punts per als primers llocs, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY.

LA JUNTA
EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès
Contacte: ea3rcy@gmail.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *