Bases del XXXVII Concurs Ciutat de Tarragona (26 i 27 de setembre del 2020)

XXXVII Concurs “Ciutat de Tarragona” El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXVII concurs “Ciutat de Tarragona” d’acord amb les següents bases. 1.- Període: Cap de setmana del 26 i 27 de setembre de 2020 i seguint els horaris dels mòduls especificats més endavant. segons horaris dels mòduls especificats més avall. 2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent llicència. 3.- Bandes: S’emprarà la banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar. 4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria TOTS CONTRA TOTS. 5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids els QSO’s amb estacions pont i es demana evitar que diverses estacions facin crida agrupades en una mateixa freqüència o que una estació anoti un punt per un altra. 6.- Crida: “CQ XXXVII Concurs Ciutat de Tarragona”. 7.- Intercanvi: perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar, com a mínim, l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA) i la freqüència. 8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en cada mòdul diferent. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa durant el concurs, sumarà 5 punts. *Degut a les possibles restriccions derivades de la pandèmia per la COVID-19, enguany, l’estació amb indicatiu del RàdioClub, EA3RCY, no sortirà des de la Seu de l’entitat com en ocasions anteriors i serà operada des de casa per diferents membres de la Junta Directiva seguint un horari coordinat per la mateixa. L’estació EA3RCY podrà estar present, o no, en cadascun dels mòduls, per tal de dinamitzar més el concurs i la puntuació. Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació. 9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs: 9.1.- Dissabte 26 de 10:00 a 11:00, de les 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:00. (5 mòduls). 9.2.- Diumenge 27 de 10:00 a les 10:30, de las 10:30 a las 11:00, de 11:00 a les 11:30, de las 11:30 a las 12:00, de las 12:00 a las 12:30, de las 12:30 a las 13:00, de las 13:00 a las 13:30 y de las 13:30 a las 14:00. (8 mòduls de 30 MINUTS). ALERTA: aquest any varia el temps dels mòduls del diumenge que passen a ser de 30 minuts, per la qual cosa augmenta el número de mòduls. Cada estació podrà ser contactada un cop dins de cada mòdul establert. 10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es recomana treballar amb llistat electrònic per ordinador. Es DEMANA, sempre que sigui possible, que les llistes s’enviïn confeccionades per ordinador a l’adreça d’e-mail ea3rcy@gmail.com. L’organització del concurs posarà a disposició dels participants un full en EXCEL amb una plantilla que es podrà descarregar a www.ea3rcy.org i que facilitarà la tasca als participants i el posterior treball per confeccionar la classificació. Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajut a la JD. Com a última opció, poden enviar les seves llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Avinguda de Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de Tarragona. Es recomana si us plau fer-ho en digital. Les llistes han d’enviar-se abans del dia 25 d’octubre de 2020. Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a efectes de control. La recepció del log es confirmarà per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà. 11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY. Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts. Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà diploma imprès (o en PDF) a totes les estacions participants. Tots els participants en el concurs entraran en el sorteig d’una emissora portàtil que es realitzarà durant l’àpat-trobada del lliurament de premis, prevista per al mes de febrer de 2021 a Tarragona. Si per causes derivades del coronavirus no es pogués dur a terme la trobada, el sorteig es realitzarà durant el següent acte físic i presencial que organitzi el RàdioClub. Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus tret que el destinatari aboni amb totes les despeses derivades del mateix. 12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que: – En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en el mateix, amb qualsevol tipus d’incorrecció. – S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes. – no compleixin amb el reglament general del radioaficionat. 13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals els resultats seran definitius i per tant inapel·lables. 14. Normalment, la tarde del diumenge 27 desetembre, el RadioClub convida als participants al concurs a un pica-pica a la mateixa seu de l’entitat. Enguany, i degut a la situació actual derivada per la COVID-19, el pica-pica queda condicionat a expenses de l’evolució de la situació. En qualsevol cas, la decisió será comunicada per la JD i al web del RadioClub. DISPOSICIONS FINALS: La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són inapel·lables. En cas d’empat a punts per als primers llocs, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY i, si tot i així continués havent-hi empat, es decidirà a favor de la primera estació que hagi fet el contacte amb EA3RCY en cada mòdul. LA JUNTA EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès Contacte: ea3rcy@gmail.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *